[Van de vereniging OUD PAPIER ACTIE – 15 december 2016]

Artikel 1 | NAAM

De vereniging draagt de naam: Oud Papier Actie Putten, bij afkorting aangeduid met: O.P.A. Putten.

Artikel 2 | ZETEL EN DUUR

 1. Zij heeft haar zetel te Putten.
 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 | DOEL EN MIDDELEN

 1. De vereniging heeft ten doel het (her)gebruik van afvalproducten ten behoeve van het ecologisch kringloopproces te bevorderen en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het inzamelen ten behoeve van de recycling van (oud) papier, lompen, metalen, en voorts door alle ander wettige middelen die aan verwezenlijking van het doel van de vereniging kunnen bijdragen.

Artikel 4 | LEDEN

 1. De vereniging telt ten hoogste vijfentwintig leden; leden van de vereniging kunnen zijn verenigingen, met en zonder volledige rechtsbevoegdheid, en stichtingen, welke hun statuaire zetel in de gemeente Putten hebben.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 5 | BEGUNSTIGERS

 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen begunstiger zijn.
 2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Artikel 6 | TOELATING

 1. Het bestuur beslist in overleg met de leden omtrent de toelating van leden en begunstigers en houdt zo nodig een wachtlijst aan van gegadigden voor het lidmaatschap.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7 | EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap eindigt :
 2. wanner het lid ophoudt te bestaan.
 3. door opzegging door het lid.
 4. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschiede wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindig indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij zijn verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijne opzichte uit te sluiten.
 10. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 11. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 12. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8 | EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindig, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 9 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN

 1. De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Artikel 10 – RECHTEN BEGUNSTIGERS

  Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

Artikel 11 | BESTUUR

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de Algemene Vergadering worden benoemd. De Algemene Vergadering stelt, met inachtneming van het vorenstaande, het aantal bestuursleden vast.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten.

Artikel 12 | EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP -SCHORSING

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan ten alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar naar zijn benoeming af, volgens door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts :
 4. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging van wiens bestuur het bestuurslid eveneens deel uitmaakt;
 5. door niet meer voldoen aan de in artikel 11 lid 1 voor het bestuurslidmaatschap gestelde vereisten.
 6. door schriftelijk bedanken.

Artikel 13 | BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend .
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Artikel 14 | BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met de goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derden sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot :
 2. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van inversteringen een bedrag of waarde van een duizend gulden (f. 1.000,00) te boven gaande , onverminderd het hierna onder II bepaalde.
 3. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.
 4. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging een bankkrediet wordt verleend.
 5. Het ter leen verstrekken van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 6. het aangaan van dadingen.
 7. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoir maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden.
 8. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 9. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de

vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

a . hetzij door het bestuur

 1. hetzij door de voorzitter
 2. hetzij door twee andere bestuursleden gezamenlijk.

Artikel 15 | JAARVERSLAG- REKENING EN VERANTWOORDING

 1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudende verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de bestuursleden van de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur van de vereniging. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan ten alle tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 16 | ALGEMENE VERGADERING

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering – de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde :
 3. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar benoemde commissie.
 4. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het lopende verenigingsjaar.
 5. voorziening in eventuele vacatures.
 6. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 7. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 8. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 17 | TOEGANG EN STEMRECHT

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, alle bestuursleden en alle begunstigers; Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 7 lid 7 hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang tot de Algemene Vergadering.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde (rechts-)personen beslist de Algemene Ledenvergadering.
 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem; bestuursleden hebben als zodanig uitsluitend een raadgevende stem, onverminderd het stemrecht dat hen zij in de Algemene Vergadering vertegenwoordigen.
 4. Een lid kan het stemrecht uitoefenen: a. hetzij door een eigen bestuurslid, dat krachtens de statuten van het betreffende lid bevoegd is dat lid alleen te vertegenwoordigen
  b. Hetzij door een eigen (bestuurs)lid dat daartoe is gemachtigd.
 5. hetzij door een eigen bestuurslid, dat krachtens de statuten van het betreffende lid bevoegd is dat lid alleen te vertegenwoordigen
 6. Hetzij door een eigen bestuurslid dat daartoe is gemachtigd.
 7. Uitsluitend degene, die voor een lid het stemrecht kan uitoefenen, heeft het recht om namens dat lid in de algemene vergadering het woord te voeren.
 8. Begunstigers hebben het recht om in de algemene vergadering het woord te voeren; zij hebben daarin geen stemrecht. Het bepaalde in de twee voorgaande leden is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassingen.
 9. Een gemandateerd (bestuurs)lid van een van de leden van O.P.A. Putten kan uitsluitend voor één vereniging of stichting binnen O.P.A. Putten optreden. Het gemandateerde (bestuurs)lid komt geen toegang tot de algemene vergadering en geen stemrecht toe voor meerdere leden van O.P.A. Putten.

Artikel 18 | VOORZITTERSCHAP-NOTULEN

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook in deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter der vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter der vergadering en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 19 | BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter der vergadering dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemminggen plaats, totdat het zij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming ( waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschiede mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigd zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk stemming verlangt.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden , ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 20 | BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zevendagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

Artikel 21 | STATUTENWIJZIGING

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, onverminderd het bepaalde in artikel 19 leden 8 en 9.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan tien dagen en niet later dan dertig dagen daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking nadat hiervan notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 22 | ONTBINDING

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Artikel 23 | HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet,ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 24 | SLOTBEPALING

Deze is akte is verleden te Putten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris bekend.

De inhoud van de akte is aan hem zakelijk opgegeven en toegelicht. De verschenen personen heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris ondertekend.