[Van de vereniging OUD PAPIER ACTIE – 15 december
2016]
Artikel 1 | NAAM
De vereniging draagt de naam: Oud Papier Actie Putten, bij
afkorting aangeduid met: O.P.A. Putten.
Artikel 2 | ZETEL EN DUUR

 1. Zij heeft haar zetel te Putten.
 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
  Artikel 3 | DOEL EN MIDDELEN
 3. De vereniging heeft ten doel het (her)gebruik van
  afvalproducten ten behoeve van het ecologisch
  kringloopproces te bevorderen en voorts al hetgeen
  daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
  daartoe bevorderlijk kan zijn.
 4. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken
  door het inzamelen ten behoeve van de recycling van
  (oud) papier, lompen, metalen, en voorts door alle ander
  wettige middelen die aan verwezenlijking van het doel
  van de vereniging kunnen bijdragen.
  Artikel 4 | LEDEN
 5. De vereniging telt ten hoogste vijfentwintig leden; leden
  van de vereniging kunnen zijn verenigingen, met en
  zonder volledige rechtsbevoegdheid, en stichtingen,
  welke hun statuaire zetel in de gemeente Putten
  hebben.
 6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en
  adressen van alle leden zijn opgenomen.
  Artikel 5 | BEGUNSTIGERS
 7. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de
  vereniging financieel te steunen met een door de
  algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
  Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen
  begunstiger zijn.
 8. Begunstigers hebben geen andere rechten en
  verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de
  statuten zijn toegekend en opgelegd.
  Artikel 6 | TOELATING
 9. Het bestuur beslist in overleg met de leden omtrent de
  toelating van leden en begunstigers en houdt zo nodig
  een wachtlijst aan van gegadigden voor het
  lidmaatschap.
 10. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering
  alsnog tot toelating besluiten.
  Artikel 7 | EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
 11. Het lidmaatschap eindigt :
 12. wanner het lid ophoudt te bestaan.
 13. door opzegging door het lid.
 14. door opzegging namens de vereniging. Deze kan
  geschiede wanneer een lid heeft opgehouden aan de
  vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld
  te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
  vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs
  van de vereniging niet gevergd kan worden het
  lidmaatschap te laten voortduren.
 15. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken
  wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement of
  besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op
  onredelijke wijze benadeelt
 16. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
  bestuur.
 17. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de
  vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van
  een verenigingsjaar en met inachtneming van een
  opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het
  lidmaatschap onmiddellijk worden beëindig indien van
  de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan
  worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 18. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige
  lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
  toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
  opgezegd.
 19. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn
  lidmaatschap een besluit waarbij zijn verplichtingen van
  de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijne
  opzichte uit te sluiten.
 20. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
  bestuur.
 21. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap
  door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de
  vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
  laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het
  lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na
  de ontvangst van de kennisgeving van het besluit
  beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt
  daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met
  opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
  beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
  geschorst.
 22. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het
  verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse
  bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 8 | EINDE VAN DE RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS

 1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger
  kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
  beëindig, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het
  lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft
  verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
  bestuur.
  Artikel 9 | JAARLIJKSE BIJDRAGEN
 3. De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen
  van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene
  vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe
  in categorieën worden ingedeeld die een verschillende
  bijdrage betalen.
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
  gedeeltelijke ontheffing van de verplichtingen tot het
  betalen van een bijdrage te verlenen.
  Artikel 10 – RECHTEN BEGUNSTIGERS
  Behalve de overige rechten die aan begunstigers bij of
  krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij
  het recht de door de vereniging georganiseerde
  evenementen bij te wonen.
  Artikel 11 | BESTUUR
 5. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste
  vijf personen, die door de Algemene Vergadering
  worden benoemd. De Algemene Vergadering stelt, met
  inachtneming van het vorenstaande, het aantal
  bestuursleden vast.
 6. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of
  meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde
  in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn
  bevoegd zowel het bestuur, als vijf leden. De voordracht
  van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
  vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of
  meer leden moet voor de aanvang van de vergadering
  schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 7. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden
  ontnomen door een met tenminste twee/derde van de
  uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
  Algemene Vergadering, genomen in een vergadering
  waarin tenminste twee/derde van de leden
  vertegenwoordigd is.
 8. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene
  vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de
  opgemaakte voordrachten het bindend karakter te
  ontnemen, dan is de Algemene Vergadering vrij in de
  keus.
 9. Indien er meer dan een bindende voordracht is,
  geschiedt de benoeming uit de voordrachten.
  Artikel 12 | EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP –
  PERIODIEK LIDMAATSCHAP -SCHORSING
 10. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd
  is benoemd, kan ten alle tijde door de algemene
  vergadering worden ontslagen of geschorst. Een
  schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt
  door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van
  die termijn.
 11. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar naar zijn
  benoeming af, volgens door het bestuur op te maken
  rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie
  in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
  het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 12. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts :
 13. door het eindigen van het lidmaatschap van de
  vereniging van wiens bestuur het bestuurslid eveneens
  deel uitmaakt;
 14. door niet meer voldoen aan de in artikel 11 lid 1 voor het
  bestuurslidmaatschap gestelde vereisten.
 15. door schriftelijk bedanken.
  Artikel 13 | BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING
  VAN HET BESTUUR
 16. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een
  secretaris, en een penningmeester aan. Het kan voor elk
  hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een
  bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
 17. Van het verhandelde in elke vergadering worden door
  de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter
  en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In
  afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is
  het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming
  en de inhoud van een besluit niet beslissend .
 18. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen
  aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming
  door het bestuur worden gegeven.
  Artikel 14 | BESTUURSTAAK –
  VERTEGENWOORDIGING
 19. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
  bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 20. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald,
  blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo
  spoedig mogelijk een Algemene Vergadering te
  beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan
  de orde komt.
 21. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
  bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren
  door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 22. Het bestuur is, mits met de goedkeuring van de
  Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van
  overeenkomsten tot het kopen vervreemden of
  bezwaren van registergoederen, het sluiten van
  overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
  hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
  derden sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
  schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van
  deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep
  worden gedaan.
 23. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de
  algemene vergadering voor het besluiten tot :
 24. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten
  van inversteringen een bedrag of waarde van een
  duizend gulden (f. 1.000,00) te boven gaande ,
  onverminderd het hierna onder II bepaalde.
 25. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of
  genot verkrijgen en geven van onroerende goederen.
 26. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging
  een bankkrediet wordt verleend.
 27. Het ter leen verstrekken van gelden, waaronder niet is
  begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging
  verleend bankkrediet;
 28. het aangaan van dadingen.
 29. het optreden in rechte, waaronder begrepen het
  voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering
  van het nemen van conservatoir maatregelen en van het
  nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel
  kunnen lijden.
 30. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en
  tegen derden geen beroep worden gedaan.
 31. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4
  bepaalde wordt de
  vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  a . hetzij door het bestuur
 32. hetzij door de voorzitter
 33. hetzij door twee andere bestuursleden gezamenlijk.
  Artikel 15 | JAARVERSLAG- REKENING EN
  VERANTWOORDING
 34. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met
  eenendertig december.
 35. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van
  de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat
  daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
  kunnen worden gekend.
 36. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen
  zes maanden na afloop van het verenigingsjaar,
  behoudende verlenging van deze termijn door de
  algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet,
  onder overlegging van een balans en een staat van
  baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in
  het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop
  van de termijn kan ieder lid deze rekening en
  verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 37. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de
  bestuursleden van de leden een commissie van
  tenminste twee personen, die geen deel mogen
  uitmaken van het bestuur van de vereniging. De
  commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
  van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering
  verslag van haar bevindingen uit.
 38. Vereist het onderzoek van rekening en verantwoording
  bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de
  commissie van onderzoek zich door een deskundige
  laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie

alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en
inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.

 1. De last van de commissie kan ten alle tijde door de
  Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts
  door de benoeming van een andere commissie.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de
  leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
  Artikel 16 | ALGEMENE VERGADERING
 3. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging
  alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
  statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 4. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het
  verenigingsjaar, wordt een Algemene Vergadering – de
  jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen
  onder meer aan de orde :
 5. het jaarverslag en de rekening en verantwoording
  bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar
  benoemde commissie.
 6. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie
  voor het lopende verenigingsjaar.
 7. voorziening in eventuele vacatures.
 8. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd
  bij de oproeping voor de vergadering.
 9. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo
  dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 10. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van
  tenminste zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
  uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen
  verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
  Vergadering op een termijn van niet langer dan
  vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien
  dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
  verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
  oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in
  tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd
  is veel gelezen dagblad.
  Artikel 17 | TOEGANG EN STEMRECHT
 11. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle
  leden, alle bestuursleden en alle begunstigers;
  Behoudens tot vergaderingen genoemd in artikel 7 lid 7
  hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden
  geen toegang tot de Algemene Vergadering.
 12. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde
  (rechts-)personen beslist de Algemene
  Ledenvergadering.
 13. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft
  een stem; bestuursleden hebben als zodanig uitsluitend
  een raadgevende stem, onverminderd het stemrecht dat
  hen zij in de Algemene Vergadering vertegenwoordigen.
 14. Een lid kan het stemrecht uitoefenen: a. hetzij door een
  eigen bestuurslid, dat krachtens de statuten van het
  betreffende lid bevoegd is dat lid alleen te
  vertegenwoordigen
  b. Hetzij door een eigen (bestuurs)lid dat daartoe is
  gemachtigd.
 15. hetzij door een eigen bestuurslid, dat krachtens de
  statuten van het betreffende lid bevoegd is dat lid alleen
  te vertegenwoordigen
 16. Hetzij door een eigen bestuurslid dat daartoe is
  gemachtigd.
 17. Uitsluitend degene, die voor een lid het stemrecht kan
  uitoefenen, heeft het recht om namens dat lid in de
  algemene vergadering het woord te voeren.
 18. Begunstigers hebben het recht om in de algemene
  vergadering het woord te voeren; zij hebben daarin geen
  stemrecht. Het bepaalde in de twee voorgaande leden is
  zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassingen.
 19. Een gemandateerd (bestuurs)lid van een van de leden
  van O.P.A. Putten kan uitsluitend voor één vereniging of

stichting binnen O.P.A. Putten optreden. Het
gemandateerde (bestuurs)lid komt geen toegang tot de
algemene vergadering en geen stemrecht toe voor
meerdere leden van O.P.A. Putten.
Artikel 18 | VOORZITTERSCHAP-NOTULEN

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de
  voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
  Ontbreken de voorzitter en door het bestuur aan te
  wijzen als voorzitter op. Wordt ook in deze wijze niet in
  het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
  vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door
  de secretaris of een ander door de voorzitter der
  vergadering daartoe aangewezen persoon notulen
  gemaakt, die door de voorzitter der vergadering en de
  notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de
  vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-
  verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud
  van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter
  kennis van de leden gebracht.
  Artikel 19 | BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE
  VERGADERING
 3. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van
  de voorzitter der vergadering dat door de vergadering
  een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt

voor de inhoud van een genomen besluit voorzover
gestemd werd over een niet schriftelijk voorstel.

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in
  het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan
  betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
  de meerderheid der vergadering of, indien de
  oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
  geschiede, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
  Door deze nieuwe stemming vervallen de
  rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 2. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen,
  worden alle besluiten van de algemene vergadering
  genomen met volstrekte meerderheid van de
  uitgebrachte stemmen.
 3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn
  uitgebracht.
 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de
  volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een
  tweede stemming, of ingeval van een bindende
  voordracht, een tweede stemming tussen de
  voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder
  niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
  vinden herstemminggen plaats, totdat het zij een
  persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,

hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
staken. Bij gemelde herstemming ( waaronder niet is
begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd
tussen de personen, op wie bij de voorafgaande
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de
persoon, op wie bij de voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen
op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door
loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden
uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van
beide is gekozen.

 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet
  rakende de verkiezing van personen, dan is het
  verworpen.
 2. Alle stemmingen geschiede mondeling, tenzij de
  voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een
  der stemgerechtigd zulks voor de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende
  gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
  mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk
  stemming verlangt.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden , ook al zijn deze
  niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met
  voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
  als een besluit van de Algemene Vergadering.
 4. Zolang in een algemene vergadering alle leden
  vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden
  genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle
  aan de orde komende onderwerpen – dus mede een
  voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al
  heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
  voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
  voorschrift omtrent het oproepen en houden van
  vergaderingen of een daarmee verband houdende
  formaliteit niet in acht genomen.
  Artikel 20 | BIJEENROEPING ALGEMENE
  VERGADERING
 5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen
  door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel
  16 lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de
  adressen van de leden volgens het ledenregister
  bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping
  bedraagt tenminste zevendagen.
 6. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
  vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.
  Artikel 21 | STATUTENWIJZIGING
 7. In de statuten van de vereniging kan geen verandering
  worden gebracht dan door een besluit van de algemene
  vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling
  dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
  voorgesteld, onverminderd het bepaalde in artikel 19
  leden 8 en 9.
 8. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter
  behandeling van een voorstel tot statutenwijziging
  hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de
  vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
  voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op
  een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
  leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering
  wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als
  hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
 9. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste
  twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een
  vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden
  vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden
  vertegenwoordigd, dan wordt niet eerder dan tien dagen
  en niet later dan dertig dagen daarna een tweede
  vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over
  het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de
  orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
  leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid

van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.

 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking nadat
  hiervan notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden
  van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
  Artikel 22 | ONTBINDING
 2. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit
  van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden
  1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van
  overeenkomstige toepassing.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die
  ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder
  hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot
  ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan
  het batig saldo worden gegeven.
  Artikel 23 | HUISHOUDELIJK REGLEMENT
 4. De algemene vergadering kan een huishoudelijk
  reglement vaststellen.
 5. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de
  wet,ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met
  de statuten.
  Artikel 24 | SLOTBEPALING

Deze is akte is verleden te Putten op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij,
notaris bekend.
De inhoud van de akte is aan hem zakelijk opgegeven en
toegelicht. De verschenen personen heeft verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van
de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met
de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte
beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en
mij, notaris ondertekend.